Κατακουζηνού 12, Δράμα, 66131 2521032482, 2521032102

Επιλογή προσφοράς τουριστικών γραφείων (Ρώμη, Φλωρεντία 2019)

Στη Δράμα και στο Γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου σήμερα Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 13.00, συνήλθε η Επιτροπή του άρθρου 14 της αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. η οποία συγκροτήθηκε με την πράξη 2/26-11-2019 του Δ/ντή του Σχολείου με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της πολυήμερης Εκπαιδευτικής Εκδρομής σε Ρώμη και Φλωρεντία (διάστημα από 24-2 έως 10-3-2019). 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, η επιτροπή δέχτηκε τις προσφορές που ήρθαν στο σχολείο σε κλειστούς φακέλους και αποφάσισε να επαναπροκηρύξει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.