Προκήρυξη Στρατιωτικών Σχολών

Μπορείτε να δείτε την προκήρυξη εδώ.

Προσοχή η προθεσμία για την αποστολή της αίτησης είναι η 15 Μαΐου, παρακαλούνται οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να προσέλθουν στη διεύθυνση του σχολείου για τη σχετική βεβαίωση.

Επιλογή προσφοράς για την πραγματοποίηση εκδρομής στη Θεσσαλονίκη

Στη Δράμα και στο Γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου σήμερα Πέμπτη , 02 Απριλίου 2015 και ώρα 10.00, συνήλθε η Επιτροπή του άρθρου 14 της αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ πράξη 8/01-04-2015 του Δ/ντή του Σχολείου με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της Εκπαιδευτικής Επίσκεψης στην Θεσσαλονίκη στις 24 Απριλίου 2015

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος της Επιτροπής προχώρησε στο άνοιγμα των κλειστών προσφορών οι οποίες έχουν ως εξής:

Α/Α

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

 

1

ΚΤΕΛ ΔΡΑΜΑΣ

250 ΕΥΡΟ

 

4

     

6

     

Στη συνέχεια η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις υποβληθείσες προσφορές , ομόφωνα επιλέγει σαν πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης αυτήν του Τουριστικού Γραφείου ΚΤΕΛ ΔΡΑΜΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                        Παπαδοπούλου Ελένη

                                                                        Κουρσιούμης Σταμάτιος

                                                                        Μελιάδης Κωστής

Τσιμπουκέλλης Αναστάσιος

                                                                        Μελιάδης Κων/νος

Για πληροφορίες προηγουμένων ετών-μηνών επιλέξτε το μενού "Νέα" .