Επιλογή πρακτορείου για ημερήσια εκδρομή

ΠΡΑΞΗ 2η

Στη Δράμα και στο Γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου σήμερα Τρίτη , 27 Μαρτίου 2012 και ώρα 09.00, συνήλθε η Επιτροπή του άρθρου 14 της αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ πράξη 9/22-03-2012 του Δ/ντή του Σχολείου με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς  για την πραγματοποίηση της Εκπαιδευτικής Εκδρομής στην Θεσσαλονίκη.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία  ο Πρόεδρος της Επιτροπής προχώρησε στο άνοιγμα των κλειστών προσφορών οι οποίες έχουν ως εξής:

Α/Α
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ
1.
PLAKIDIS
Ένα διόροφο λεωφορείο και 4 λεωφορεία των 50 θέσεων 1700 ευρώ (περίπου 7 ευρώ ανά μαθητή)
2.
3.

Στη συνέχεια η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την μοναδική  υποβληθείσα προσφορά , ομόφωνα επιλέγει σαν πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης αυτήν του Τουριστικού Γραφείου PLAKIDIS .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      ΤΑ ΜΕΛΗ

Τσιμπουκέλλης Αναστάσιος

Τσεγγελίδης Χαράλαμπος

Ελευθεριάδου Ελισάβετ

Παπαμαρίνου Ελευθερία

Παπαμαρίνου Μαρίνος