Προσφορά για εκδρομή στην Καστοριά.

 ΠΡΑΞΗ 1η

Στη Δράμα και στο Γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου σήμερα Δευτέρα , 6 Μαρτίου 2012 και ώρα 14.00, συνήλθε η Επιτροπή του άρθρου 14 της αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ πράξη 8/01-03-2012 του Δ/ντή του Σχολείου με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς  για την πραγματοποίηση της Εκπαιδευτικής Επίσκεψης στην Καστοριά.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία  ο Πρόεδρος της Επιτροπής προχώρησε στο άνοιγμα των κλειστών προσφορών οι οποίες έχουν ως εξής:

Α/Α
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ
1.
PLAKIDIS
ΑΠΟ 57ΕΥΡΟ ? 67 ΕΥΡΟ
2.
ΜΑΚΑΡΙΟΣ  ΤRAVEL
AΠΟ 59 ΕΥΡΟ ? 106 ΕΥΡΟ
3.

Στη συνέχεια η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις υποβληθείσες προσφορές , ομόφωνα επιλέγει σαν πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης αυτήν του Τουριστικού Γραφείου PLAKIDIS και συγκεκριμένα το ξενοδοχείο EUROPA A΄ Κατηγορίας ( 4 αστέρων)διότι θεωρεί την προσφορά αυτή και από άποψη τιμής  αλλά και θέσης του ξενοδοχείου την οικονομικότερη

Τέλος η Επιτροπή υπενθυμίζει στα Τουριστικά Γραφεία που μειοψήφησαν ότι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά της επιλογής μέχρι την 10η ώρα της Πέμπτης 08 Μαρτίου 2012.

Τέλος η επιτροπή δεν αξιολόγησε την προσφορά του τουριστικού γραφείου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ διότι η προσφορά δεν περιελάμβανε διαμονή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ

Τσιμπουκέλλης Αναστάσιος

Δασκάλου Γεώργιος

Χρυσομαλλίδης  Γρηγόριος

Παπαμαρίνου Ελευθερία

Νικολαίδης Χαράλαμπος