Η ΟΥΝΕΣΚΟ και η Διεθνής ΄Ένωση Βιβλιοθηκονομικών Ενώσεων και Οργανισμών (IFLA - International Federation of Library Associations and Institutions) προκειμένου να ενισχύσουν το ρόλο της σχολικής βιβλιοθήκης και να υποβοηθήσουν την ένταξή της στην εκπαίδευση οργάνωσαν από το 1993 και με τη συνεργασία πολλών άλλων φορέων, μια σειρά δραστηριοτήτων συνέδρια, και έρευνες- για την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης. Τα συμπεράσματα της έρευνας αποδεικνύουν ότι η σχολική βιβλιοθήκη θεωρείται σήμερα, σε παγκόσμια κλίμακα, απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης. Η διαμόρφωση ενός μανιφέστου που θα βοηθούσε στην παγκοσμιοποίηση του θεσμού βάσει προδιαγραφών ξεκίνησε το 1996 και ολοκληρώθηκε το 1998 με την έγκρισή του από την IFLA. Το φθινόπωρο του 1999 επικυρώθηκε από την ολομέλεια του συμβουλίου της ΟΥΝΕΣΚΟ και η υλοποίησή του θα προωθηθεί προς όλες τις κυβερνήσεις του κόσμου.

 

Το Μανιφέστο για τις σχολικές βιβλιοθήκες διακηρύσσει

 

Η Σχολική βιβλιοθήκη είναι βοήθημα όλων
στη διδασκαλία και τη μάθηση

 

Η σχολική βιβλιοθήκη προσφέρει πληροφορίες και ιδέες για επιτυχή συμμετοχή στη σημερινή κοινωνία της πληροφόρησης και της γνώσης

Η ΣΒ εφοδιάζει τους μαθητές με δεξιότητες για τη δια βίου εκπαίδευση, αναπτύσσει τη φαντασία τους, προσφέρει τη δυνατότητα να ζήσουν ως υπεύθυνοι πολίτες

 

 Η αποστολή της Σχολικής βιβλιοθήκης

 Η αποστολή της Σχολικής βιβλιοθήκης

 

Η ΣΒ προσφέρει
- υπηρεσίες μάθησης
- βιβλία και πολλαπλά μέσα

προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία στα μέλη της κοινότητας που εξυπηρετεί
- να αναπτύξουν κριτική σκέψη
- να γίνουν αποτελεσματικοί χρήστες της πληροφορίας, σε κάθε μορφή παρουσίασής της

Η ΣΒ συνδέεται με το ευρύτερο δίκτυο των βιβλιοθηκών και της πληροφόρησης

το προσωπικό της ΣΒ υποστηρίζει τη χρήση
- βιβλίων
- άλλων πηγών πληροφόρησης εντός του χώρου αλλά και εκτός

Το υλικό της βιβλιοθήκης συμπληρώνει εγχειρίδια, υλικό διδασκαλίας και μεθοδολογίες

Έχει αποδειχθεί ότι η συνεργασία βιβλιοθηκονόμων και εκπαιδευτικών δημιουργεί μαθητές με καλύτερες δεξιότητες αλφαβητισμού, διαβάσματος, μάθησης, λύσης προβλημάτων, πληροφόρησης, τεχνολογίας.

Οι υπηρεσίες της ΣΒ πρέπει να προσφέρονται σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας ανεξάρτητα από ηλικία, φυλή, φύλο, θρησκεία, εθνικότητα, γλώσσα, επαγγελματική ή κοινωνική θέση

Ειδικές υπηρεσίες πρέπει να προσφέρονται σε όσους δεν εξυπηρετούνται από τις συμβατικές υπηρεσίες

 

Back to TOP

 Νομοθεσία και δίκτυα

 

Η ΣΒ βασικός παράγων μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού για
- αλφαβητισμό
- εκπαίδευση
- παροχή πληροφόρησης
- οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη

Η ΣΒ ως ευθύνη της πολιτείας και των τοπικών αρχών σε όλα τα επίπεδα πρέπει να υποστηρίζεται με κατάλληλη νομοθεσία και πολιτική

Χρειάζεται επαρκή και συνεχή χρηματοδότηση για
- εκπαιδευμένο προσωπικό
- υλικό
- τεχνολογία και υποδομή

Οι υπηρεσίες της ΣΒ προσφέρονται δωρεάν

Η ΣΒ είναι βασικός εταίρος στο τοπικό, νομαρχιακό και εθνικό δίκτυο βιβλιοθηκών της χώρας

Όπου η ΣΒ μοιράζεται χώρο ή/ και υλικό με άλλου είδους βιβλιοθήκη, πρέπει να διαφυλάττεται ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της και οι ξεχωριστοί στόχοι της

 

Back to TOP

 

 

 Στόχοι της Σχολικής Βιβλιοθήκης

 

Η ΣΒ είναι αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι στόχοι της υποστηρίζουν τον αλφαβητισμό, την αναζήτηση, αξιολόγηση και επιλογή της πληροφορίας τη διδασκαλία, τη μάθηση και τον πολιτισμό. Αναλυτικά η ΣΒ έχει τους παρακάτω στόχους:

 

 

Υποστήριξη και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στόχων

ανάπτυξη και διατήρηση στους μαθητές της συνήθειας και της απόλαυσης του διαβάσματος καθώς και της δια βίου συνήθειας της χρήσης βιβλιοθήκης

παροχή ευκαιριών για τη δημιουργία και χρήση της πληροφορίας με στόχο την απόκτηση γνώσης, κατανόησης, για ευχαρίστηση και ανάπτυξη της φαντασίας

υποστήριξη των μαθητών στη απόκτηση και χρήση δεξιοτήτων για την αξιολόγηση και χρήση της πληροφορίας, ανεξάρτητα μέσου, τύπου και μορφής της

ευαισθητοποίηση στους τρόπους επικοινωνία εντός της κοινότητας

παροχή πρόσβασης σε υλικό στο τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο καθώς και σε ευκαιρίες που εκθέτουν το μαθητή σε ποικιλία ιδεών, εμπειριών και απόψεων

οργάνωση εκδηλώσεων που ενθαρρύνουν την πολιτιστική και κοινωνική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση

συνεργασία με μαθητές, καθηγητές, τη διεύθυνση, την ευρύτερη διοίκηση και τους γονείς για την εκπλήρωση της αποστολής του σχολείου

διακήρυξη της αρχής ότι η ελευθερία έκφρασης και η πρόσβαση στην πληροφόρηση είναι ουσιαστική για τη δημιουργία αποτελεσματικών και υπεύθυνων πολιτών και για τη συμμετοχή τους σε μια δημοκρατική πολιτεία

προαγωγή της ανάγνωσης , του υλικού και των υπηρεσιών της ΣΒ σε όλη τη σχολική κοινότητα και πέρα απ΄ αυτή

 

Πώς επιτυγχάνονται οι στόχοι της ΣΒ

Για την εξυπηρέτηση των στόχων αυτών η ΣΒ

-

αναπτύσσει πολιτική και υπηρεσίες

-

επιλέγει και προμηθεύεται υλικό

-

παρέχει φυσική και πνευματική πρόσβαση στις κατάλληλες πηγές πληροφόρησης

-

παρέχει χώρους εκπαίδευσης

-

χρησιμοποιεί εκπαιδευμένο προσωπικό

 

 

Back to TOP

 

 Το προσωπικό

 

Ο βιβλιοθηκονόμος είναι ο επαγγελματίας με τα κατάλληλα προσόντα για το σχεδιασμό και τη διοίκηση της ΣΒ

υποστηρίζεται από επιπρόσθετο προσωπικό ανάλογα με τις ανάγκες

συνεργάζεται με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας και λειτουργεί ως σύνδεσμος με τη λαϊκή και άλλου είδους βιβλιοθήκες

 

Back to TOP

 

 

 Ρόλος του βιβλιοθηκονόμου

 

ποικίλει ανάλογα με τον προϋπολογισμό, το αναλυτικό πρόγραμμα και τις διδακτικές μεθόδους μέσα στα πλαίσια του εθνικού εκπαιδευτικού, νομικού και οικονομικού πλαισίου

βασικά εφόδια για την προαγωγή αποτελεσματικών υπηρεσιών είναι οι γνώσεις του για:

 

- τη συλλογή
- τη βιβλιοθήκη
- τη διαχείριση της πληροφόρησης
- τη διδασκαλία

 

 

Back to TOP

 

 Συνεχιζόμενη εκπαίδευση

 

Ο βιβλιοθηκονόμος πρέπει να έχει τα κατάλληλα εφόδια για να

 

 

λειτουργήσει στο συνεχώς όλο και πιο πολύπλοκο δικτυακό περιβάλλον

σχεδιάζει και να διδάσκει τις διάφορες δεξιότητες αναζήτησης της πληροφορίας σε μαθητές και εκπαιδευτικούς

 

Back to TOP

 

 

 Διοίκηση

 

Για την αποτελεσματική διοίκηση και λειτουργία απαιτούνται

 

 

πολιτική για τους στόχους, προτεραιότητες και τις υπηρεσίες σε σχέση με το αναλυτικό πρόγραμμα

σεβασμός στη χρήση των επαγγελματικών προτύπων

παροχή των υπηρεσιών σε όλα τα μέλη της κοινότητας

συνεργασία με εκπαιδευτικούς, διεύθυνση, γονείς, κοινότητα, άλλους βιβλιοθηκονόμους

 

Back to TOP

 

 Υλοποίηση του Μανιφέστου

 

Οι κυβερνήσεις μέσω των υπουργείων παιδείας τους πρέπει να αναπτύξουν στρατηγικές, πολιτική και σχεδιασμό για την υλοποίηση του Μανιφέστου. Στο σχεδιασμό πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και η ενημέρωση γύρω από το Μανιφέστο βιβλιοθηκονόμων και εκπαιδευτικών (αρχική ή συνεχιζόμενη εκπαίδευση)

 

Back to TOP


Απόδοση στα ελληνικά από το αγγλικό πρωτότυπο
Αλεξάνδρα Παπάζογλου, Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό ΄Ιδρυμα